ജൂൺ 10 സൂര്യഗ്രഹണം സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്രഫലം | 9567955292 | Asia Live TV

Please Subscribe Our Channel….. ബ്രഹ്മശ്രീ കാരക്കാട്ടില്ലം വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി : 9567955292 തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി തിരുവല്ല മാവേലിക്കര റൂട്ടിൽ ചെന്നിത്തല കാരാഴ്മ ജംഗ്ഷനിലും ഞായർ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം കായംകുളം കരുനാഗപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ ഓച്ചിറ അജന്ത ജംഗ്ഷനിലും ഉള്ള ആദിപരാശക്തി ജ്യോതിഷാലയത്തിലും കൺസൾട്ടിംഗിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഫോണിലൂടെയുള്ള കൺസൾട്ടിംഗിന് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് വരുന്നവർ മുൻകൂട്ടി…

ജൂൺ 10  സൂര്യഗ്രഹണം സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്രഫലം  |  9567955292 | Asia Live TV

Source

0
(0)

Please Subscribe Our Channel…..
ബ്രഹ്മശ്രീ കാരക്കാട്ടില്ലം വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി : 9567955292
തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി തിരുവല്ല മാവേലിക്കര റൂട്ടിൽ ചെന്നിത്തല കാരാഴ്മ ജംഗ്ഷനിലും ഞായർ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം കായംകുളം കരുനാഗപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ ഓച്ചിറ അജന്ത ജംഗ്ഷനിലും ഉള്ള ആദിപരാശക്തി ജ്യോതിഷാലയത്തിലും കൺസൾട്ടിംഗിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഫോണിലൂടെയുള്ള കൺസൾട്ടിംഗിന് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് വരുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക്‌ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വരുക: 9567955292

ജൂൺ 10 സൂര്യഗ്രഹണം സമ്പൂർണ്ണ നക്ഷത്രഫലം | 9567955292 | Asia Live TV Malayalam Astrology | Astrology Today | Horoscope Predictions | Online Astrology | Famous Astrologer in Kerala | Astrology Website | Jyothisham Malayalam | Online Astrologer | Astrology Malayalam | Horoscope Malayalam | Vastu Malayalam | 27 nakshatras characteristics | Vishnu Nampoothiri

Please Like Our Pages:-
Face.cx">Facebook: https://www.facebook.com/asialivetvonline
Instagram: https://www.instagram.com/asialivetv/
Youtube: https://www.youtube.com/asialivetv
blog: http://asialivenewstv.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/asialivetvindia
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/asialivetv
Google+: https://plus.google.com/+AsiaLiveTV

#asialivetv #Jyothisham #Astrology #Horoscope_Predictions #vastu #horoscope_compatibility #Online Astrologer #Zodiac_signs #horoscope_today #kerala_famous_astrologer

0 / 5. 0