Trồng Cải Trông Nhà Kính và Đậu Snow Peas | Spring Planting 2019

Thời tiếc bên ngoài vẫn còn lạnh mình chỉ trồng được bên trông nhà kính thôi, chỉ có đậu tuyết chịu lạnh được cho nên mình trồng bên ngoài. Spring planting vegetable inside greenhouse #Gardening #SpringPlanting #TrongRauSach

Trồng Cải Trông Nhà Kính và Đậu Snow Peas | Spring Planting 2019

Source

0
(0)

Thời tiếc bên ngoài vẫn còn lạnh mình chỉ trồng được bên trông nhà kính thôi, chỉ có đậu tuyết chịu lạnh được cho nên mình trồng bên ngoài.
Spring planting vegetable inside greenhouse
#Gardening #SpringPlanting #TrongRauSach

0 / 5. 0

Leave a Reply